בנק יהב פרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2021 | כל הפרטים

בנק יהב פרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2021: גידול של 14% ברווח הנקי ל-96.9 מיליון ש"ח במחצית הראשונה; התשואה להון ברבעון השני – 11.7%.

שאול גלברד, מנכ"ל בנק יהב מסכם את חצי השנה שחלפה: "אנו מסכמים מחצית ראשונה מוצלחת בה נמשכה ההתאוששות מהשפעות משבר הקורונה. בנק יהב הרחיב את היקף הפעילות והציג תוצאות נאותות. הבנק ממשיך לצמוח ולגדול ופעילות הלקוחות שבה לסדרה לרבות גידול משמעותי בגיוס אלפי לקוחות חדשים וגידול מרשים בתיק ניירות הערך של לקוחות הבנק.

הבנק ביצע בשנה האחרונה התאמות מהירות לצרכי הלקוחות ולתנאי השוק. שדרוג היכולות הטכנולוגיות והדיגיטליות לצד השירות האישי, שיפר את היכולות למתן כל השירותים הנדרשים ללקוחות הבנק, להמשכיות עסקית מלאה מול הלקוחות ולהמשך יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק. "

היום מפרסם בנק יהב את דוחותיו הכספיים לרבעון השני של שנת 2021.

ואלו תוצאות הרבעון השני של שנת 2021: היקף המאזן של הבנק ליום 30 ביוני 2021 הסתכם ב- 34,152.5 מיליון ש"ח, לעומת 31,303.7 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני 2020, גידול של כ- 9%.

אשראי לציבור, נטו ליום 30 ביוני 2021 הסתכם ב- 10,696.3 מיליון ש"ח לעומת 10,599.2 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2020, גידול של כ-1%.

פיקדונות הציבור ליום 30 ביוני 2021 הסתכמו ב- 29,797.9 מיליון ש"ח לעומת 27,366.8 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2020, גידול של כ- 9%.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של השנה בסך של 50.4 מיליון ש"ח, לעומת 43.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-17%. העלייה נבעה בעיקר מירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי ומגידול בהכנסות שאינן מריבית.

הכנסות הריבית, נטו הסתכמו ברבעון השני של שנת 2021 בסך 190.4 מיליון ש"ח לעומת 184.1 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ-3%.

הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני של שנת 2021 בהכנסה בסך 1.7 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך 6.7 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, הנובעת בעיקר מירידה בהפרשה האיכותית על רקע שיפור האינדיקטורים הכלכליים לאור התמתנות בהשפעת אירוע הקורונה וכן בשיפור באיכות תיק האשראי של הבנק.

הכנסות שאינן מריבית הסתכמו ברבעון השני של שנת 2021 בסך של 40.6 מיליון ש"ח לעומת 37.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-9%. העלייה נבעה בעיקר מהכנסות מכרטיסי אשראי בשל גידול במחזורי הפעילות של הלקוחות.

הוצאות תפעוליות ואחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2021 בסך של 155.9 מיליון ש"ח לעומת 149.4 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ-4%.

ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2021 הסתכם ב-1,836.3 מיליון ש"ח, לעומת 1,630.0 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2020, עלייה של כ- 13%, שנובעת בעיקר מעלייה ברווח השוטף.

תשואת הרווח הנקי להון העצמי ברבעון השני של שנת 2021 הייתה 11.7% לעומת 11.1% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 11.3% במחצית הראשונה של שנת 2021.

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון ליום 30 ביוני 2021 עומד על 12.97% לעומת 12.87% ביום 30 ביוני 2020.

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון ליום 30 ביוני 2021 עומד על 9.74% לעומת 9.37% ביום 30 ביוני 2020.

נתונים בולטים למחצית הראשונה של שנת 2021: הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2021 בסך של 96.9 מיליון ש"ח לעומת 84.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-14%.

הכנסות הריבית נטו הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2021 בסך של 378.5 מיליון ש"ח לעומת 373.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 1%.

הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2021 בהכנסה בסך של 0.1 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של 17.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מירידה בהפרשה האיכותית על רקע השיפור באינדיקטורים הכלכליים לאור התמתנות בהשפעות אירוע הקורונה וכן משיפור באיכות תיק האשראי של הבנק.

הכנסות שאינן מריבית הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2021 בסך של 82.6 מיליון ש"ח לעומת 77.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-6%, הנובעת מעלייה בהכנסות מעמלות.

הוצאות תפעוליות ואחרות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2021 בסך של 313.6 מיליון ש"ח לעומת 306.0 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ – 2%.

בנק יהב פועל מזה כ – 67 שנים, ומשרת את כלל ציבור השכירים במשק. הבנק נמצא בשליטת בנק מזרחי-טפחות (50%) והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ (50%), שהינה בבעלות משותפת של מדינת ישראל והסתדרות עובדי המדינה.

שאול גלברד
צילום: בנק יהב

משטרת ישראל מודיעה: תוגבר האכיפה לבלימת התפשטות נגיף הקורונה

דילוג לתוכן